Kontakt

Biblioteka w Kołbieli

Adres

Szkolna 1
05-340
Kołbiel, Urząd Gminy
Piętro I, Pokój 23

Godziny Pracy

Poniedziałek, Wtorek, Piątek
10.00 – 18.00

Środa, Czwartek
8.00-16.00

Kontakt

Telefon:
(25) 757 39 92 wew. 107
E-Mail:
biblioteka@kolbiel.pl                   biblioteka-kultura@kolbiel.pl

BS Mińsk Mazowiecki Oddział Kołbiel

Konto: 48 9226 0005 0055 0101 2000 0010

Mapka Google

google_map_icon

Filia w Kątach

Adres

Chrząszczówka 1 (OSP Kąty)
05-340
Kąty

Godziny Pracy

Czwartek
10.00 – 18.00

Piątek
8.00-16.00

Sobota
7.00-14.30

Kontakt

biblioteka-katy@kolbiel.pl

Mapka Google

google_map_icon

Filia w Rudzienku

Adres

Szkolna 11
05-340
Rudzienko

Godziny Pracy

Poniedziałek – Czwartek
15.30 – 20.30

Piątek
14.30 – 18.30

Kontakt

biblioteka-rudzienko@kolbiel.pl

Mapka Google

google_map_icon

RODO – Klauzula informacyjna

Czynność przetwarzania: obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Gmina Kołbiel ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel

reprezentowana przez Wójta Gminy Kołbiel
Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Kołbieli, ul. Szkolna 1

tel. 25 757 39 92, fax. 25 757 39 97, email: gmina@kolbiel.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl

c)Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) oraz wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np. wydawania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pana/Pani zgody.

d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e) Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pana/Pani dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pana/Pani danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pana/Pani praw.

f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

Skip to content