Statut


STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBIELI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie: a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.) b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 z poźn. zm.) c) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479 z poźn. zm.) d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.) e) niniejszego statutu

§ 2.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli jest posiadającą osobowość prawną samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Kołbiel.

2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Kołbiel.

3. Biblioteka obejmuje swoją działalnością Gminę Kołbiel.

4. Biblioteka może prowadzić działalność również na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Biblioteka może używać nazwy skróconej „GBP w Kołbieli”.

II. CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

§ 3.

1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy, w szczególności:

a) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i poprzez wypożyczanie na zewnątrz,

c) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej.

3. Biblioteka realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 powyżej poprzez:

a) systematyczne uzupełnianie zbiorów w materiały biblioteczne,

b) organizowanie spotkań z artystami, autorami, podróżnikami,

c) organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, służących rozwojowi i pogłębianiu ich zainteresowań,

d) prowadzenie działalności promocyjnej,

e) współpracę z instytucjami kultury, szkołami oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie edukacji, kultury i sztuki.

4. Biblioteka może podejmować na zasadach określonych w odrębnych przepisach inne działania w zakresie upowszechniania kultury wynikające z potrzeb środowiska lub służące szeroko pojętej promocji Gminy Kołbiel, w tym między innymi:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 15923
a) realizowanie innych zadań własnych gminy z zakresu edukacji, kultury i promocji,

b) tworzenie warunków dla rozwoju i rozpowszechniania kultury ludowej, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

c) organizowanie różnego rodzaju kursów, szkoleń, konferencji, wystaw i wernisaży,

d) prowadzenie kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

e) rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych i kulturalnych mieszkańców,

f) podejmowanie innych działań z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury, w szczególności poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych oraz okolicznościowych,

g) dbanie o dziedzictwo narodowe, w tym pamiątki historyczne, dokumenty i zabytki związane z terenem gminy,

h) realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej, lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,

i) prowadzenie działalności edukacyjnej,

j) współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców i gminy,

k) czynne wspieranie i uczestnictwo w życiu kulturalnym Gminy Kołbiel.

§ 4.

1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych, polegającą na:

a) wynajmowaniu pomieszczeń,

b) wypożyczaniu sprzętu technicznego i innego,

c) organizowaniu imprez zleconych, okolicznościowych i innych,

d) świadczeniu usług w zakresie animacji kulturalnej,

e) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, map, planów, zdjęć oraz innych publikacji i materiałów bibliotecznych,

f) projekcji filmów,

g) organizacji wizyt metodycznych, przeprowadzania staży,

h) sprzedaży dzieł i utworów powstałych w związku z realizacją zadań statutowych.

2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 5.

1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kołbiel na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

5. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Kołbiel.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 15923

§ 6.

1. Biblioteka może prowadzić: wypożyczalnię, czytelnię, czytelnię internetową.

2. Biblioteka prowadzi następujące filie biblioteczne: a) Filia Biblioteczna w Kątach. b) Filia Biblioteczna w Rudzienku.

3. Do zadań filii wchodzących w skład Biblioteki należą zadania określone w § 3 niniejszego statutu.

§ 7.

1. W bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać wykształcenie odpowiednie do zajmowanych stanowisk pracy określone w odrębnych przepisach.

3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Kołbiel. 4. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

§ 8.

1. Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 4.

2. Biblioteka może pobierać opłaty za:

a) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne;

b) uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne;

c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

d) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

3. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 9.

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach określających gospodarkę finansową i rachunkowość instytucji kultury.

2. Podstawą działalności finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem przyznanej dotacji.

§ 10.

1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy, dotacji celowych z budżetu państwa, wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł, w tym funduszy Unii Europejskiej.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o finansach publicznych.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Kołbiel.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11.

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Kołbiel.

2. W zakresie realizacji zadań merytorycznych określonych ustawą, nadzór nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

§ 12.

Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 13.

Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 15923
§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Mazek


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli

Skip to content