Regulamin


Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli

§ 1

1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający powinien:

a) Okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania

b) Wypełnić kartę zapisu zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek

c) Zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik jest zobowiązany do informowania pracownika biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 2

1. Biblioteka może pobierać kaucje od czytelnika w następujących przypadkach:

a) Jeżeli czytelnik nie posiada stałego lub czasowego meldunku na terenie gminy Kołbiel

b) Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek

2. Wysokość kaucji nie może być niższa niż wartość rynkowa książki / książek

3. Zwrot kaucji następuje po zwrocie książek i rezygnacji z wypożyczania oraz okazania dowodu wpłaty.

4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja zostaje przekazana na poczet budżetu Biblioteki.

§ 3

1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni

2. W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych książek może być większa.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5. Z księgozbioru podręcznego Czytelnik może korzystać wyłącznie na miejscu.

6. Zbiory specjalne( filmy, CD, DVD, audiobooki itp. ) wypożyczane są na okres 7 dni.

7. Biblioteka udostępnia i wypożycza prenumerowane czasopisma:

– aktualne numery czasopism udostępniane są wyłącznie w czytelni biblioteki,

– pozostałe numery czasopism, w ilości do 10 egz. wypożyczane są na okres 7 dni.

§ 4

Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz korzystaniu z katalogu.

§ 5

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek.
Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest:

a) Odkupić ten sam tytuł

b) Odkupić inną, wyznaczoną przez bibliotekarza książkę

c) Zapłacić za zagubioną książkę:

– za książki wydane do 1994 roku – ryczałt w wysokości 10,00 zł

– za książki wydane od 1995 roku – równowartość książki tzn. aktualną cenę rynkową

§ 6

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł. od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Opłata jest naliczana od pierwszego dnia funkcjonowania Biblioteki po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie pokrywa koszty opłat pocztowych pobierane według aktualnego cennika.

3. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.


Regulamin Czytelni Internetowej GBP w Kołbieli.

1.Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

2.Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy biblioteki.

3.Osoba zamierzająca korzystać z czytelni, zwana dalej „użytkownikiem” jest zobowiązana do podania imienia i nazwiska lub okazania dowodu tożsamości.
Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze jest odnotowywane w rejestrze odwiedzin.

4. Rozpoczęcie pracy przy komputerze jest równoznaczne z potwierdzeniem, zapoznania się i przestrzegania regulaminu czytelni internetowej.

5. Indywidualna praca może trwać godzinę. W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten okres.

6. Korzystanie z czytelni internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwanie informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

7. Dostęp do Internetu nie może służyć przeglądaniu stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

8. W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać artykułów spożywczych i napojów.

9. Użytkownik ma prawo do:

– korzystania z Internetu

– pracy z programami zainstalowanymi na komputerze

– zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach zewnętrznych

10. Użytkownikowi zabrania się:

– podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera

– instalowania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika

– wprowadzania zmian w oprogramowaniu

11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

12. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na komputerze.

13. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz ewentualna utratę danych

15. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu może czasowo lub na stałe pozbawić użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli

Skip to content